ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

 ಕ್ರ.ಸಂ ಪಾಠದ ಹೆಸರು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01 Kannada Vyakarana  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
02 SSLC Kannada Unit 1: Part 1/5 ಯುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
03 SSLC Kannada Unit 1: Part 2/5 ಯುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
04 SSLC Kannada Unit 1: Part 3/5 ಯುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
05 SSLC Kannada Unit 1: Part 4/5 ಯುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
06 SSLC Kannada Unit 1: Part 5/5 ಯುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
07 SSLC Kannada Chapter 2 : Part 1/5 Shabari ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
08 SSLC Kannada Chapter 2 : Part 2/5 Shabari ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
09 SSLC Kannada Chapter 2 : Part 3/5 Shabari ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
10 SSLC Kannada Chapter 2 : Part 4/5 Shabari ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
11 SSLC Kannada Chapter 2 : Part 5/5 Shabari ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
12 SSLC Kannada Poem 1 : Part 1/2 Sankalpa ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
13 SSLC Kannada Poem 1 : Part 2/2 Sankalpa ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
14 SSLC Kannada Chapter 3 Part 1/5 ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
15 SSLC Kannada Chapter 3 Part 2/5 ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
16 SSLC Kannada Chapter 3 Part 3/5 ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
17 SSLC Kannada Chapter 3 Part 4/5 ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
18 SSLC Kannada Chapter 3 Part 5/5 ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
19   SSLC Kannada Poem 2 : Part 1/2: ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
20   SSLC Kannada Poem 2 : Part 2/2: ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
21   SSLC Kannada Chapter 4 : Part 1/5: ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
22  SSLC Kannada Chapter 4 : Part 2/5: ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು   
23  SSLC Kannada Chapter 4 : Part 3/5: ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
24  SSLC Kannada Chapter 4 : Part 4/5: ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
25  SSLC Kannada Chapter 4 : Part 5/5: ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
26  SSLC Kannada, Poem 3, Part 1/3 : ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
27  SSLC Kannada, Poem 3, Part 2/3 : ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
28  SSLC Kannada, Poem 3, Part 3/3 : ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
29  SSLC Kannada : Chapter 4 Part 1/5 : ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
30  SSLC Kannada : Chapter 4 Part 2/5 : ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
31 SSLC Kannada : Chapter 4 Part 3/5 : ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
32 SSLC Kannada : Chapter 4 Part 4/5 : ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
33 SSLC Kannada : Chapter 4 Part 5/5 : ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
34   SSLC Kannada : Chapter 5, Part 1/2 : ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
35 SSLC Kannada : Chapter 5, Part 2/2 : ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
36  SSLC Kannada: Chapter 5 , Part 1/3 : ಹಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
37  SSLC Kannada: Chapter 5 , Part 2/3 : ಹಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
38  SSLC Kannada: Chapter 5 , Part 3/3 : ಹಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
39  SSLC Kannada : Chapter 6 Part 1/6 : ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
40   SSLC Kannada : Chapter 6 Part 2/6 : ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
 41  SSLC Kannada : Chapter 6 Part 3/6 : ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ  
42  SSLC Kannada :Chapter 1 Part 1/1 : ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
43  SSLC Kannada, Patyapooraka Adyayana 2, ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
44  SSLC Kannada Chapter 7,Part 1/4 : ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
45  SSLC Kannada Chapter 7,Part 2/4 : ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
46  SSLC Kannada Chapter 7,Part 3/4 : ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
47  SSLC Kannada Chapter 7,Part 4/4 : ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
48  SSLC Kannada : Poem 7, Part 1/3 : ವೀರ ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
49  SSLC Kannada : Poem 7, Part 2/3 : ವೀರ ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
50  SSLC Kannada : Poem 7, Part 3/3 : ವೀರ ಲವ & Kannada Vyakarana  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
51  SSLC Kannada : Chapter 8, Part 1/3 : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
52  SSLC Kannada : Chapter 8, Part 2/3 : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
53 SSLC Kannada : Chapter 8, Part 3/3 : ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
54  SSLC Kannada : Chapter 8 Part 1/5 : ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 55  SSLC Kannada : Chapter 8 Part 2/5 : ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
56 SSLC Kannada : Chapter 8 Part 3/5 : ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
57 SSLC Kannada : Chapter 8 Part 4/5 : ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
58  SSLC Kannada : Chapter 8 Part 5/5 : ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
59   SSLC Kannada, Chapter 3, Pooraka Pata, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
60  SSLC Kannada, Pooraka Pata 5, : ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
 61  SSLC Kannada, Chapter 4, Part 1/2 : ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
 62  SSLC Kannada, Chapter 4, Part 2/2 : ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-09-2023 02:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080