Feedback / Suggestions

Social Science

Sno  Name Of The Chapter  VIEW
1  SSLC Social Science Chapter 1 Part 1/2 ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು Click here 
2  SSLC Social Science Chapter 1 Part 2/2 ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು Click here 
3  SSLC Social Science Chapter 1 Part 1/2 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ Click here 
4  SSLC Social Science Chapter 1 Part 2/2 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ Click here 
5  SSLC Social Science Chapter 1/1 ಭೂಗೋಳ Click here 
6  SSLC Social Science, Chapter 1 Part 1/3 ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ Click here 
7  SSLC Social Science, Chapter 1 Part 2/3 ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ Click here 
8  SSLC Social Science, Chapter 1 Part 3/3 ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ Click here 
9  SSLC Social Science Chapter 1 Part 1/2ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ Click here  
10  SSLC Social Science Chapter 1 Part 2/2ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ Click here 
11 SSLC Social Science Chapter 2 Part 1/2 : ಭೂಗೋಳ Click here
12 SSLC Social Science Chapter 2 Part 2/2 : ಭೂಗೋಳ Click here
13  SSLC Social Science Chapter 2 : Part 1/2 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Click here 
14  SSLC Social Science Chapter 2 : Part 2/2 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Click here 
15  SSLC Social Science Chapter 3 Part 1/2 : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು Click here 
16  SSLC Social Science Chapter 3 Part 2/2 : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು Click here 
17  SSLC Social Science:Chapter 4 Part 1/3 :ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು Click here 
18  SSLC Social Science:Chapter 4 Part 2/3 :ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು Click here 
19 SSLC Social Science, Chapter 4,,Part 3/3 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು Click here 
20 SSLC Social Science : Chapter 5 Part 1/4 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು Click here 
21 SSLC Social Science : Chapter 5 Part 2/4 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು Click here 
22 SSLC Social Science : Chapter 5 Part 3/4 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು Click here 
23 SSLC Social Science : Chapter 5 Part 4/4 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು Click here 
24  SSLC Social Science, Chapter 2, Part 1/2, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ Click here 
25  SSLC Social Science, Chapter 2, Part 2/2, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ Click here 
26  SSLC Social Science : Chapter 6, Part 1/2: ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ Click here 
27  SSLC Social Science : Chapter 6, Part 2/2: ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ Click here 
28 SSLC Social Science, Chapter 3, Part 2/2 : ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ Click here
29  SSLC Social Science : Chapter 3, Part 1/2 : ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ  Click here 
30  SSLC Social Science : Chapter 3, Part 2/2 : ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ  Click here 
31  SSLC Social Science : Chapter 2, Part 1/2 : ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು Click here 
32  SSLC Social Science : Chapter 2, Part 2/2 : ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು Click here 
33  SSLC Social Science : Chapter 2 Part 1/2 : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ದುಡಿಮೆ Click here 
34  SSLC Social Science : Chapter 2 Part 2/2 : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ದುಡಿಮೆ Click here 
35  SSLC Social Science Chapter 5 Part 1/4 : ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು Click here 
36  SSLC Social Science Chapter 5 Part 2/4 : ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು Click here 
37  SSLC Social Science Chapter 5 Part 3/4 : ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು  `
38  SSLC Social Science Chapter 5 Part 4/4 : ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು  
39  SSLC Social Science : Chapter 6, Part 1/2 : ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Click here 
40 SSLC Social Science : Chapter 6, Part 2/2 : ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Click here
41  SSLC Social Science : Chapter 8 Part 1/2 : ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Click here 
42  SSLC Social Science : Chapter 8 Part 2/2 : ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Click here 
43  SSLC Science Chapter 09 Part 1/2 : ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ  
44  SSLC Science Chapter 09 Part 2/2 : ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ Click here 
45  SSLC Social Science : Chapter 7 Part 1/2 : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ Click here 
46  SSLC Social Science : Chapter 7 Part 2/2 : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ Click here 
47  SSLC Social Science, Chapter 8, Part 1/4 ,ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ Click here 
48  SSLC Social Science, Chapter 8, Part 2/4 ,ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ Click here 
49  SSLC Social Science, Chapter 8, Part 3/4 ,ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ Click here 
50  SSLC Social Science, Chapter 8, Part 4/4 ,ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ Click here 
51  SSLC Social Science, Chapter 9 Part 1/2 : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ  Clicj here 
52 SSLC Social Science, Chapter 9 Part 2/2 : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ  Click here
53 SSLC Social Science Chapter 10 Part 01 : 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು  Click here
54 SSLC Social Science Chapter 10 Part 02 : 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು  Click here
55  SSLC Social Science : chapter 4 Part 1/2 : ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ Click here 
56 SSLC Social Science : chapter 4 Part 2/2 : ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ Click here 
57 SSLC Social Science, Chapter 3, Part 1,:ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು  Click here 
58  SSLC Social Science, Chapter 3, Part 2,:ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು  Clickhere 
59  SSLC Social Science : Chapter 9 Part 1/2 : ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ Click here 
60 SSLC Social Science : Chapter 9 Part 2/2 : ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ Click here
61  SSLC Social Science, Chapter 10 Part 1: ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು Click here 
62  SSLC Social Science, Chapter 10 Part 2: ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು  
63  SSLC Social Science, Chapter 7, Part 1, ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ Click here 
64  SSLC Social Science, Chapter 7, Part 2, ಭೂಗೋಳ - ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ Click here 
65  SSLC Social Science : Chapter 4, Part 1/3 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Click here 
66  SSLC Social Science : Chapter 4, Part 2/3 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Click here 
67  SSLC Social Science : Chapter 4, Part 3/3 : ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು  
68  SSLC Social Science : Chapter 5 Part 1/3 : ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು Click here 
69  SSLC Social Science : Chapter 5 Part 2/3 : ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು Click here 
70 SSLC Social Science : Chapter 5 Part 3/3 : ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು  
71 SSLC Social Science Chapter 3 Part 1/5 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here 
72 SSLC Social Science Chapter 3 Part 2/5 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here 
73 SSLC Social Science Chapter 3 Part 3/3 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here
74 SSLC Social Science Chapter 3 Part 3/5 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here 
75 SSLC Social Science Chapter 3 Part 4/5 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here 
76 SSLC Social Science Chapter 3 Part 5/5 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ Click here 
77  SSLC Social Science : Chapter 2, Part 1/2 : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ Click here 
78 SSLC Social Science : Chapter 2, Part 2/2 : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ Click here
79  SSLC Social Science : Chapter 2, Part 1/2 : ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ Click here 
80 SSLC Social Science : Chapter 2, Part 2/2 : ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ Click here
81  SSLC Social Science, Chapter 12, Part 1 : ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ Click here 
82  SSLC Social Science : Chapter 4, Part 2 : ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ Click here

Last Updated: 26-09-2023 11:18 AM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : DISTRICT INSTITUTION OF EDUCATION AND TRAINING MANGALURU
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080